| Главная | Бизнес |
НОВОЕ.. РАДИО Овидиополь-ИНФОРМ (тестовый режим (winamp))
/

Навигация
архив
гороскоп
Вход
Работа
обратная связь
Овидиополь
Объявления
поиск
сообщения
форум


/

Рассылка
Ваш E-mail:

Тип подписки:

Формат подписки:/

Мудрость
Нет содержания для данного блока.


/

Реклама
Логин

Пароль

Регистрация


/

/
История: Овидиополь : ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ
Опубликовано 28/10/2005 от admin
Овидиопольская районная государственная администрация

Овидиополь : Серед безмежного сте­пу, між крутих Дніпровських порогів чується плач дітей, жінок, ревіння худоби. Це татарські вершники женуть натовп людей і стадо корів. Вони нічого не бояться і почуваються господарями на цій землі. І раптом гуч­ний свист і гуркіт копит - їх наздоганяють чубаті верш­ники. Перелякані ординці покидають здобич і безлад­но втікають. Полонені ніяк не можуть повірити, що їх врятовано, Обливаючись сьозами, дякують козакам. Було це наприкінці XV сто­ліття. Так у степах біля Дніпра-Славути виникли перші загони козаків для відсічі ворогові. В кінці XVI століття на За­порізькій Січі вже було сформовано реєстрове вій­сько. Січ - це було грізне бойове укріплення і воно відіграло в історії держави визначну роль. За часів ца­рювання імператриці Кате­рини II частина козаків пе­рейшла в гирло Дунаю, де заснувала Задунайську Січ, Ще не раз уряд звертався до козаків за допомогою в боротьбі проти гніту Туреч­чини, Зокрема, Чорноморсь­ке козацьке військо в ті да­лекі Історичні часи відвіда­ло і наш Овідіополь, визво­ляючи Акерман від турків.

Сьогоднішнє Чорноморсь­ке Козацьке Військо було започатковане на Одещині у грудні 1990 р. Це гро­мадська, добровільна, війсь­ково-патріотична організа­ція, яка пропагує духовно-лицарські традиції, веде оборонно-спортивну робо­ту серед молоді, сприяючи

ПІДГОТОВЦІ ДО ВІЙСЬКОВОЇ

служби, співпрацює з орга­нами МВС, веде діяльність по відродженню культури українського народу та по­верненню національних ко­зацьких цінностей, її керів­ник - Головний військовий отаман Чорноморського Ко­зацького Війська, генерал-отаман Анатолій Іванович Петько, який пройшов шлях

від рядового козака до Го­ловного отамана.

У вересні 2000 р. на Ве­ликій козацькій раді було прийнято рішення внести зміни до статуту організації і перейменувати її иа "Чор­номорське Козацьке Вій­сько". У книгах письменни­ка Б.Сушинського детально описані події, які передува­ли утворенню Чорноморсь­кого козацтва.

Організація веде діяль­ність по збереженню пам'я­ті козацької слави. В 1998 р. А.І.Петько разом з інши­ми козаками з овідіопольщини брав участь у переве­зенні праху гетьмана Мазе­пи з румунського міста Галац до Батурина - останньо­го місця ставки гетьмана. Зараз там створено музей.

У Чорноморському Ко­зацькому Війську відтворе­но полково-сотенний уст­рій, організовано загони сприяння правоохоронним органам, працюють козацькі дружини. Активізувалась робота в крайових організа­ціях. Зараз налічується близько 4000 кандидатів в козаки. Щоб стати козаком, треба пройти кандидатське стажування терміном в 1 рік. В Овідіополі налічується близько 450 козаків, Вони підтримують традиції вете­ранів і передають їх молоді. При літніх шкільних таборах проводиться вишкіл моло­дої зміни. Тут юнаки про­ходять фізичну і військово-патріотичну підготовку. Го­ловна мета таких заходів -ратування за єдність і цілісність України, відрод­ження традицій славного козацтва, популяризація ук­раїнської народної культу­ри і рідної мови.

В рамках дії національної Програми розвитку украї­нського козацтва прово­дяться театралізовані ко­зацькі свята, організовано молодіжний козацький рух «Молода Січ». За кордонам серед української діаспори також створені козацькі осередки. Вони діють в

Англії, Канаді, Аргентині та інших країнах.

В 2000 р. в Одесі був ство­рений козацький театр пісні і танцю Чорноморського Козацького Війська. До ньо­го ввійшли представники з різних міст і сіл Одеської області. В тому числі й са­модіяльний народний ко­зацький хор "Райдуга", кері­вникові якого М.Польовому прийнято рішення присвої­ти козацьке звання гене-рал-хорунжий.

- У нашої організації ви­сока мета, - говорить А.І. Петько, - ми боремось за те, щоб повернути козацьку гідність всьому українсько­му народу, відродити дер­жаву. В Чорноморському Козацькому Війську є представники різних політичних партій, але ми твердо під­тримуємо наш Уряд і Пре­зидента. В минулому році, коли на Майдані вирішува­лась доля майбутнього дер­жави, наші козаки теж не залишились осторонь. 22 листопада, коли склалась критична ситуація, перший козацький загін (ЗО чоловік)

виїхав до Києва і заступив в охорону до Будинку профспілок. Там було зас­новано штаб козацького війська і мобілізовано бли­зько 3-ох тисяч козаків для відстоювання інтересів майбутнього Президента. За ініціативою п'яти вищих офіцерів козацького війська за день до Інаугурації Пре­зидента ми зробили про­позицію В.А.Ющенку прий­няти присягу і обрали його гетьманом України.

Зараз за ініціативою ке­рівництва створений ко­зацький Бізнес-центр. Облдержадміністрацією прийнято рішення про відкриття 28-и козацько-фермерських магазинів для створення матеріаль­но-технічної бази Чорно­морського козацтва.

22 грудня 2005 р. козаки будуть святкувати ювілей -15 років від дня заснуван­ня Чорноморського козац­тва. Отже, традиції і вільний дух запорізьких козаків жи­вуть донині./

/
Связные ссылки
· Больше про Овидиопольская районная государственная администрация
· Новость от admin


Самая читаемая статья: Овидиопольская районная государственная администрация:
Инвестиционный портрет Овидиопольского района/

опции

 Напечатать текущую страницу  Напечатать текущую страницу

 Отправить статью другу  Отправить статью другу/

Связанные темы

Овидиопольский  поселковый совет

       


Информация представленная на сайте является интеллектуальной собственностью ПО "АИСТ" и других указанных источников полученной информации.
Любое копирование, публикация, перепечатка или последующее распространение информации, в том числе, которое осуществляется любым иным способом, с использованием аналогичных и любых других средств,запрещается без предварительного письменного согласия со стороны ПО «АИСТ».
Разрешается цитирование информации с явным указанием ссылки на "Официальный информационный портал овидиопольского района"
Открытие страницы: 0.032 секунды